Algemene bepalingen

 1. Iedere deelnemer aan de carnavalsoptocht bevestigt door ondertekening van het inschrijfformulier, dat kennis is genomen van dit reglement. En bevestigt daarmee op de hoogte te zijn van de bepalingen in dit reglement en consequenties bij eventuele overtreding ervan te aanvaarden.
 2. De Nederlandse wetgeving blijft van toepassing op de deelnemers en hun eventuele voertuigen. Alle motorvoertuigen moeten WA-verzekerd zijn, alle voertuigen en aanhangwagens moeten aan technische eisen van de Wegenverkeerswet voldoen, een chauffeur moet tijdens de optocht een geldig rijbewijs kunnen tonen, alcoholgebruik is verboden, etc.
 3. De bestuurder van (motor)voertuigen vervult de rol als aanspreekpunt – de verantwoordelijke.
 4. CS De Peelstrekels, politie en gemeente houden gezamenlijk toezicht op een ordelijk verloop van de optocht. Dit toezicht heeft ook betrekking op de deelnemers en hun voertuigen voor en na de optocht.
 5. Deelnemers die naar of van de optocht rijden zijn verkeersdeelnemer en zullen de geldende verkeerregels in acht moeten nemen.
 6. Voor ongevallen tijdens de optocht kan CS De Peelstrekels niet aansprakelijk gesteld worden.
 7. Het overige wegverkeer mag onder geen beding meer worden gehinderd dan strikt noodzakelijk.
 8. Alle aanwijzingen en bevelen gegeven door CS De Peelstrekels, de politie of de buitengewone opsporingsambtenaar (boa) van de gemeente in het belang van de veiligheid op de weg alsmede in het belang van de openbare orde, moeten meteen en nauwkeurig worden opgevolgd.
 9. Deelnemers die een spoorwegovergang passeren moeten minimaal 1,5 meter van de elektriciteitsdraden blijven om elektrocutiegevaar te voorkomen.
 10. Plaatsen in de optocht worden door de organisatie bepaald.
 11. Deelnemers dienen de gehele optocht te voltooien.
 12. Tijdens de optocht mag er alleen gecollecteerd worden na schriftelijke goedkeuring door de organisatie.
 13. Sponseren van creaties is toegestaan. Deelnemers met duidelijke reclamedoeleinden dingen niet mee naar de prijzen.
 14. Jurering geschiedt door een onafhankelijke neutrale jury en is bindend. Beroep hiertegen is niet mogelijk.
 15. Ter voorkoming van zgn. ’gaten’ in de optocht moet iedereen de aanwijzingen opvolgen van de organisatie, en is lang stil staan, teruglopen en keren niet toegestaan. De optocht zal stapvoets doortrekken.
 16. Interactie met het publiek dient bij voorkeur lopen/rijdend plaats te vinden. De afstand met de voorliggende deelnemer mag nooit meer dan 40 meter bedragen . Rijd/loop ook niet te dicht op de voorganger. Houdt minimaal 10 meter afstand.
 17. Prijzen, niet afgehaald tijdens de prijsuitreiking door of namens een winnaar, vervallen aan de CS De Peelstrekels. Er wordt niets nagestuurd.
 18. Tijdens het opstellen en gedurende de optocht mag er mechanisch geluid worden geproduceerd. De eindversterker mag een maximaal vermogen hebben van 2 KW.  Het geluid moet van een acceptabel niveau zijn, dit ter beoordeling aan de optochtcommissie.
 19. De optocht wordt ontbonden op de splitsing Kruisstraat-Haageind-Kerkstraat. Wagens dienen hun weg te vervolgen via het Haageind, andere deelnemers via de Kerkstraat en daarna via de Lindenlaan.
 20. Bij overtreding van één of meerdere regels van dit reglement kan uitsluiting van deelname aan de optocht het gevolg zijn (mogelijk voor meerdere jaren).  Een uitsluiting van een eindklassering kan ook een gevolg zijn. De beoordeling hiervan berust bij het bestuur van CS De Peelstrekels.
 21. Deelnemers kunnen op grond van dit reglement deelname aan de optocht worden ontzegd.
 22. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van CS De Peelstrekels.

Veiligheidsbepalingen:

 1. Alle wagens en trekkers dienen op een deugdelijke manier aan voor- en achterzijde, en aan de zijkanten afgeschermd te zijn. Er moet aan de onderzijde een vrije ruimte zijn van 25 tot 30 centimeter. (i.v.m. stoepranden, drempels etc.).
 2. Elke deelnemende wagen moet bij elk wiel worden begeleid door 1 volwassene en tussen de wielen (assen) worden afgeschermd zodat er geen personen tussen de wielen kunnen raken.
 3. De maximale breedte van de creatie is 3.10 meter (i.v.m. straatbreedte).
 4. De maximale hoogte dient zodanig te zijn dat obstakels zoals bomen, overspanningen, spoorwegovergang etc., geen beletsel vormen.
 5. Als de bestuurder van een creatie een beperkt zicht heeft, is het verplicht om tenminste twee personen van tenminste 18 jaar te laten meelopen. Dit om de eigen veiligheid en die van de toeschouwers te waarborgen.
 6. Het vervoer van personen in of op een (aanhang)wagen, mag alleen tijdens de optocht. Bij wagens waarop personen worden vervoerd, moeten deugdelijke maatregelen zijn genomen zodat de personen geen gevaar lopen. Er dient bijvoorbeeld een deugdelijke reling te zijn aangebracht. Let op dat vervoer van personen op (aanhang)wagens NIET is toegestaan buiten de optocht.
 7. Andere materialen dan confetti en/of serpentines mogen niet gestrooid worden.
 8. In verband met de HACCP-regelgeving is het niet geoorloofd om niet verpakte, koude of warme etenswaren, evenals dranken, aan het publiek te verstrekken.

Brandveiligheid:

 1. Op iedere wagen dient tenminste 1 goedgekeurde poederblusser met een inhoud van minimaal 6 kg AB bluspoeder aanwezig te zijn met een keuringsmerk. Indien gebruik wordt gemaakt van brandbare vloeistoffen en/of gassen moet iedereen zich aan onderstaande punten houden:
 2. Open vuur is tijdens de optocht NIET toegestaan.
 3. Gebruik van vuur in een afgesloten ruimte dient 1 maand voor aanvang van de optocht gemeld te zijn bij de organisatie.
 4. Bij gebruik van een generator dient deze van een deugdelijke geluidsisolatie te zijn voorzien.
 5. Er mag maximaal 10 liter brandbare vloeistof als voorraad worden meegevoerd. Deze vloeistof moet in deugdelijke, speciaal daartoe bestemde houders geborgen te zijn.
 6. Bij gebruik van gasflessen dient elke fles goedgekeurd te zijn. Tevens dienen deugdelijke/goedgekeurde slangen, klemmen en reduceerinrichtingen gebruikt te worden.
 7. Aan de buitenkant van de creatie dient gebruik van gemakkelijk brandbare materialen, zoveel mogelijk te worden beperkt.

Wat is niet toegestaan?

 1. Het is niet toegestaan, aanstootgevende en/of persoonlijk kwetsende onderwerpen in de optocht op welke wijze dan ook uit te beelden  (bijv. door muziek, gedrag of teksten).
 2. Voor alle deelnemers aan de optocht is het gebruik van alcohol en/of het bij zich dragen van alcohol, van al dan niet geopende verpakkingen, verboden. Bestuurders kunnen onderworpen worden aan een blaastest. Overtreding van deze regel zal uitsluiting tot gevolg hebben voor alle optochten in de gemeente Deurne.
 3. Muziek is alleen toegestaan tijdens het opstellen en het trekken van de optocht. De eindversterker mag een maximaal vermogen hebben van 2 KW. Blijkt uit de laatste keuring dat hieraan niet voldaan kan worden, dan is uitsluiting het gevolg. Ook voor de overige optochten in de gemeente Deurne geldt deze bepaling.
 4. Indien blijkt dat er teveel geluid geproduceerd KAN worden, middels versterker of boxenwand, zal de organisatie maatregelen nemen; afknippen van boxen kan er daar één van zijn. De gevolgen zijn voor de deelnemers. Bij controle vooraf zal hiervan melding gemaakt worden.
 5. Het gebruik van verf, vloeistoffen , e.d. tijdens de optocht (om iets uit te beelden) mag enkel met uitdrukkelijke toestemming van de organisatie.

Uitsluitingen:

 1. Tweewielige motorvoertuigen (o.a. brom-, snor-, of motorfietsen)
 2. Levende boerderijdieren, zoals paarden, geiten, schapen, kippen of varkens, worden niet toegelaten, tenzij er een schriftelijke toestemming is van de organisatie.
 3. Een groep met voertuig welke door de organisatie uit de optocht is verwijderd, ontvangt van de gemeente een brief waarin staat dat het voertuig binnen 30 minuten verwijderd moet zijn. Wanneer hieraan geen gehoor wordt gegeven gaat een (herstel)sanctie gelden van € 5.000,- per uur, met een maximum van € 10.000,- euro. Dit staat los van de maatregelen die de politie kan treffen, onder andere op het gebied van alcohol, personen in of op aanhangwagens en geluidsoverlast.

 

 

Het bestuur van CS De Peelstrekels